****** LAST UPDATE : 24 - जून - 2018 { रविवार } *****

 રાજ્ય સરકારશ્રીની ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની જુદી જુદી શિષ્યવ્રુતિનો લાભ લેવા ડીજીટલ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવા બાબતclik here P D F

આઇસીટી શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સP D F CLIK HERE

21-06-2018 પ્રતિ, એસ.વી.એસ. કન્વીનરશ્રીઓ ઓન લાઇન ટેક્ષસ્ટબુક ઇંન્ડેંટ સિસ્ટમ દ્વ્રારા માહિતી આપવા બાબતClik Here P D F

જુન-૨૦૧૮ થી ધો.૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા / ક્રમીક વર્ગની દરખાસ્ત  બાબતZIP ફાઈલ CLIK HERE

.http://cos.gujarat.gov.in/
  તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ની સ્થીતિનિ ખાલિ જ્ગ્યઓ ચકાસણિ કરવા બાબતCLIK HERE P D F
 

 જુન-૨૦૧૮ થી ધો.૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા / ક્રમીક વર્ગની દર્ખાસ્ત બાબત.CLIK HERE P D F  

TAT(Higher Secondary) for ગુજરાતી વિષય -ગુજરાતી માધ્યમ - 201718 માહિતી P D F CLIK HERE

18-Jun-2018તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭, તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત (પાંચમા પગારપંંચ સંદર્ભેે)P D F Clik here

 રાજ્યભરના સરકારી કર્મચારીઓની જીપીએફ સ્લિપ રાજકોટથી રવાના 👉👉
 ગુજરાત સરકારના જીપીએફ ધારકોની વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની જીપીએફ સ્લિપ તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૮થી સબંધિત ઉપાડ/પગાર અધિકારીઓને મોકલવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જીપીએફ ધારકોની સ્લિપ માટે તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ જે ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા હતા તે ઓફિસના ઉપાડ-પગાર અધિકારીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.જી.પી.એફ ધારકોને જાણ કરવામાં આવે છે કે, સ્લિપ સ્વીકારતી વખતે સ્લિપનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને જો ભૂલ કે વિસંગતતા હોય તો જીપીએફ સ્લિપ પાછળ આપેલ સૂચના મુજબ ઉચિત આધાર પુરાવા શેડ્યુલ/ચલણની કોપી સાથે અથવા જી.પી.એફ ખાતા ધારકોને તેમના ખાતામાં કોઈ ભૂલ કે ફરિયાદ કે અન્ય કોઈ વણ ઉકેલ સમસ્યા હોય તો તેના નિવારણ અંગે ગીતા રધુ (આઇ.એ.એસ), ડેપ્યુટી અકાઉન્ટેન્ટ જનરલશ્રી, પ્રધાન મહાલેખાકારશ્રીની કચેરી-ગુજરાત, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ પર તથા વેબસાઈટ http://www.agguj.cag.gov.in/ ઉપર ઓનલાઈન ફરિયાદ નિવારણ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

જીપીએફ ખાતાની ઓનલાઇન સ્થિતિ (online status) જોવા માટે ઈ-જીપીએફની સુવિધા વેબસાઈટ
http://www.agguj.cag.gov.in૫ર મળી શકશે તેમ જ વર્ષ દરમિયાન જીપીએફ ધારકોના ખાતામાં થતા વ્યવહારોની જાણકારી તેમના મોબાઈલ નંબર ઉપર એસ.એમ.એસ દ્વારા સુવિધા આપવાનું વિચારાધીન છે તે માટે જીપીએફ ધારકોએ પોતાના મોબાઈલ નંબર, કાર્યાલયના રેકર્ડ મુજબ સાચી જન્મતારીખ, જી.પી.એફ ખાતા નંબર, સીરિઝની સબંધિત માહિતી પોસ્ટ/ઈમેઈલના માધ્યમથી જાણ કરવાની રહેશે તેમ, સિનીયર એકાઉન્ટ ઓફિસરની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે.👉👉https://m.dailyhunt.in/news/india/gujarat

http://www.nationalawardtoteachers.com/index.html


કામચલાઉ મંજુરી રદ કરવા બાબતે15/06/2018

ઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા જુલાઈ–૨૦૧૮(પુરક) સામાન્ય પ્રવાહની આવેદનપત્રની ફાઈલ સ્વીકારવા બાબતે clik here P D F.
HSC (science) માર્ચ-૨૦૧૮ની ઉત્તરવહીઓના રૂબરૂ અવલોકન બાબતે Clik here P D


 ટાટ સિલેબસમાં ફેરફારમાધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક પરીક્ષાના સિલેબસમાં ફરી ફેરફાર થયો છેહવે કુલ પ્રશ્નો ૧૭૦ હશેશું-શું ફેરફાર થયો જાણો https://ojas.gujarat.gov.in CLIK HERE P D F

માધ્યમિક પરીક્ષા માટે ઓજસ (OJAS) પર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની લિંક એક્ટિવ થઈ ગઇ છે.ફોર્મ ભરવાની તારીખ : 12.06.2018 થી 18.6.2018https://ojas.gujarat.gov.in CLIK HERE
Time table for Examination July 2018

ધોરણ-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓના કારકીર્દી માર્ગદર્શન અંગેના ઇન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટના પરિણામ બાબત
ધોરણ -૧૧ અને ૧૨ માસવાર આયોજન P D F CLIK HERE 

 કન્યા કેળવણી મહોત્સવ P D F CLIK HERE
ધોરણ - ૯ અને ધોરણ -૧૦ વાર્ષિકઆયોજન P D F CLIK HERE 

shala praveshotshav june 2018 margdarshak suchana

માધ્યમિક શિક્ષણ ધારો P D F CLIK HERE .
 પ્રાનકીટ સાથે આધારલિંકની કામગીરી ઓનલાઇન કરવા બાબત. AMRELI CLIK HERE PDF

ધોરણ -૯ ગણિત ,વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ની શિક્ષકો ની તાલીમ બાબત તા .૦૬.૬ .૨૦૧૮ પરિપત્ર SURAT CLIK HERE PDF 

સ્ંને ૨૦૧૮-૧૯ વર્ષમા તાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરવવા માટે વર્ષ દરમ્યાનની ગ્રાન્ટ જરુરીયાત બાબતCLIK HERE P D F
  
સરકારી/ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉમા શાળાઓમા તાસ દીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા બાબત (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)CLIK HERE P D F

ધો-૯ ગણિત,વિજ્ઞાન વિષયની તાલીમ બાબત અમરેલી P D F CLIK HERE

ગુજરાત કેરિયર મિત્ર વેબપોર્ટલતથા મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર વિદ્યાર્થીઓ પોતાના બેઠક નંબર દ્વારા આ ટેસ્ટનું પરિણામ જાણી શકશેજુઓ કારકિર્દીના તમામ ઉપલબ્ધ પથ
જો તમે રુચિના વિષય માટેની પરીક્ષા આપી હોય તો CLIK HERE website

CBSE NEET UG result Declared 2018 CLIK HERE
 1) Khatakiya July 2018 Jahernamu   

http://www.sebexam.org/


http://www.sebexam.org/
 સી.પી.એફ . ની માહિતી બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર P D F clik here

બિનઅનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમને ધિરાણ પ્રવૃત્તિ માટે પ્રથમ હપ્તા પેટે રૂ.૧૨,૫૦૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત, સને ૨૦૧૮-૧૯. ઠરાવ ક્રમાંકઃ સશપ/૧૦૨૦૧૮/ન.બા.૬૭/અ.૧ ડાઉનલોડ ફાઈલ
 બિનઅનામત વર્ગોને પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત.30-મે-2018
બિનઅનામત વર્ગોને પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત.30-મે-2018 ઠરાવ ક્રમાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૮/૨૧૮૯૨૭/અ
SSC પૂરક પરીક્ષાની આવેદન પત્ર ની ફાઇલ પર ચોંટાડવાનું પેજ. P D F CLIK HERE
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા સક્ષમ સત્તાધિકારીની પૂર્વ મંજુરી વિના રજા જાહેર કરવા અથવા શિક્ષકોને ઓન ડ્યુટી રજા આપવા બાબતCLIH HERE P D F
ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી ની કાર્યવાહીઅંગે નો તારીખ .૦૫/૦૫/૨૦૧૮ નો પરિપત્ર clik here P D F
 ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી ની કાર્યવાહીઅંગેપત્રકો પી.ડી.એફ.clik here
 ઉ.મા.પ્ર. પરીક્ષા વિજ્ઞાનપ્રવાહ માર્ચ ૨૦૧૮ની પરીક્ષામાં ૨ વિષયમાં અનુતિર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી
SSC Exam Result 2018
 
 માર્ચ ૨૦૧૮  એસ.એસ.સી.નું પરિણામ પુસ્તિકા P D F CLIK HERE

SSC March 2018પરિણામજાહેરવેબસાઇટwww.gseb.org 
                    
અથવાSSC Exam Result 2018
  
પરથીબેઠકનંબરનાખીનેકોઇપણવ્યકિતપરિણામજોઇશકશે

પરિણામ પુસ્તિકા ધોરણ દસ ૨૦૧૮ P D F CLIK HERE 

http://gujarat.indiaresults.com/
સ્ટાફ પ્રોફાઈલ નોન ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના કર્મચારીઓને વિનિયમીત કરવા બાબત clik here P D F 

 05-05-2018કોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષામાથી મુક્તિ આપવા બાબતP D F CLIK HERE
 માધ્યમિક શાળાઓ દ્વારા નિયમિત ઉમેદવારોને એક્ષ્ટર્નલ કરવા બાબતCLIK HERE P D F
Press note for New Class Application 2018
03-Apr-2018વસ્‍તી ગણતરી-૨૦૧૧ના આધારે સ્‍થાનિક વળતર ભથ્થુ/ ધરભાડા ભથ્થુ ચુકવવા સંદર્ભના નામ. હાઇકોર્ટના ચુકાદા મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત.  CLIK HERE PDF

07/05/2018

રજીસ્ટર્ડ થયેલી ખાનગી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી


ગુ.મા.ને ઉ.મા. બોર્ડની HSC/SSC ની પરીક્ષા આયોજનમાં બોર્ડની સૂચનાઓનો શાળાઓ દ્વારા સંપૂર્ણ અમલ થવા બાબતdownload-circular

રાજ્યમાં આવેલી ગુજરાતી માધ્યમ સિવાયની કોઇપણ બોર્ડની કે કોઇપણ માધ્યમની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી વિષય ફરજીયાત કરવા બાબતdownload-circular.

બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને e- PAYMENT માટે IFMS ઉપર ઓન લાઈન કરવા માટે કાર્યવાહી બાબતનવસારી પરિપત્ર CLIK HERE P D F

ધોરણ-૯ ( નવા અભ્યાસક્રમ તાલીમ ગણિત -વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી) પરિપત્ર CLIK HERE P D F
નવસારી જીલ્લો આચાર્યની ખાલી જગ્યા સંદર્ભે શાળાના શૈક્ષણિક મહેકમ અંગેની માહિતી મોકલી આપવા અંગેCLIK HERE P D F DATE /04/05/2018
બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાઓના કર્મચારી તબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા બાબતdownload-circular
12/04/18 Schedule for Awareness Program in English and Gujarati
07/04/18 FAQ for Online Admission
http://www.jacpcldce.ac.in/
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાએ માધ્યમિક શાળાના ગણિત તેમજ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયના શિક્ષકોની NCERT પાઠ્યપુસ્તકોના અધ્યાપન માર્ગદર્શન માટે કે.આર.પી. તાલીમ ઓર્ડર...download-circular


 રાજ્યના જાહેર સાહસોના બિનસરકારી અધ્‍યક્ષશ્રી તથા બિનસરકારી ઉપાધ્યક્ષશ્રીને મળવાપાત્ર સવલતો બાબત. CLIK HERE P D F


 બોર્ડની વડોદરા કચેરીની “ઈ- શાખા “ ગાંધીનગર ખાતે તબદીલ કરવા બાબતે
નિવૃતિ સમયે સામાન્‍ય ભવિષ્‍યનિધિના આખરી ચૂકવણું કરવા બાબતનો નાણાં વિભાગનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર19/04/2018 જી.આર. અહી કિલક કરો P D F
Gujarat Career Mitra 2018 CLIK HERE PDF
 

શાળા ના જનરલ રજીસ્ટર મા સુધારો કરવાની મંજુરી બાબત 

કારકિર્દી માર્ગદર્શન પ્રોજેક્ટ અન્વયે ધો.૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓનો એપ બેઝ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટ અંગે.CLIK HERE P D F


20-Mar-2018 રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્‍વયે તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત. clik here P D F
12-Mar-2018પેન્‍શન રીવીઝન સમયે કર્મચારીઅે નિવૃતિ સમયે મેળવેલ પગાર ધોરણ ધ્‍યાનમાં લેવા બાબત CLIK HERE PDF

13-Mar-2018 સાતમાં પગાર પંચના પગાર/પેન્‍શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત CLIK HERE P D F
કેન્દ્ર સરકારે દેશના લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 2 ટકા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો કરી મોટી ભેટ આપી છે. બુધવારે કૅબિનેટની મીટિંગમાં આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સરકારના આ નિર્ણય બાદ 50 લાખથી પણ વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 55 લાખ જેટલા પેન્શનર્સને ફાયદો મળશે

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। सरकार ने डीए को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया और सरकार ने इसकी मंज़ूरी देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 2 फीसदी बढ़ा दिया।
डीए में हुए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2018 से लागू होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है , जो अब इस 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 7 प्रतिशत हो जाएगा।
ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા આપતા સૌ કોઈ વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી વિડીયો.

Jay Vasavada - Vidyarthione Sambodhan CLIK HERE1. પરીક્ષા પહેલાના ૮ દિવસ શુ ધ્યાન રાખશો? --ગિજુભાઈ ભરાડ
https://www.youtube.com VIDIO -1

2. ઝડપથી ઊંઘમા કેમ સરકી જવું? --ગિજુભાઈ ભરાડ
https://www.youtube.com VIDIO-2

3. છેલ્લા આઠ દસ દિવસમાં પરીક્ષાની તૈયારી કેમ કરવી?--ગિજુભાઈ ભરાડ

https://www.youtube.com VIDIO-3


4. અઘરા પ્રશ્નોના જવાબો કેમ તૈયાર કરશો?--ગિજુભાઈ ભરાડ
https://www.youtube.com VIDIO-4


5. બહુ વૈકલ્પિક પ્રશ્નોની તૈયારી કેમ કરશો?--ગિજુભાઈ 

https://www.youtube.com/ VIDIO-5


6વાંચેલું યાદ આવતું નથી શું કરશો?--ગિજુભાઈ ભરાડ

 youtube.VIDIO-6 CLIK HERE

28-Feb-2018 ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓનું રાજીનામુ મંજુર કરવા અંગેની બાબત PDF CLIK HERE