LAST UPDATE : 11 -FEBRUARY - 2016 { ગુરુવાર }

.
 New વિદ્યાર્થીઓમાં પરીક્ષાનો તનાવ દુર કરવા માટે બોર્ડ દ્વારા BISAG મારફતે માર્ગદર્શન અંગે

गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे

તપાસ સમિતિના સભ્યોની યાદી

 गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे 

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे  
 પ્રાથમિક શાળા ઓં માં પ્રવાસી શિક્ષકો ની ભરતી નો પરિપત્ર અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ
ગ્રંથપાલની માહિતી બાબત CLIK HERE PDF

સુરત ---જુન-૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા.અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ થતા શિક્ષકોની સુનાવણી રદ કરવા બાબતपी.डी .एफ. अही किलक करे

  New HSC સામાન્ય પ્રવાહ ૨૦૧૬ની પરીક્ષા માટે કેન્દ્રવાર શાળાઓની યાદી


 New Press note For GUJCET Examination 2016


इनकम टेक्स २०१६ ना कपात ना नियमो पीडी.एफ 

 જુન ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા. અને ઉ.મા શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ શિક્ષકોની સુનાવણી બાબતpdf clik here
Tele conference ના સમયમાં ફેરફાર બાબત.pdf clikhere

 સહભાગીતા અભિગમ દ્વારા હિન્દી વિષયમાં ધો.૯ માટે નિર્માણાધીન મોડ્યુલની અજમાયશ અંગેની તાલીમ.pdf clik here

 વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસૂતિ રજા બાબત.pdf clik here
MS UNIVERCITY RESULT FOR CCC EXAM HELD ON DATE: 19-DEC-2015 & 27-DEC-2015


ધોરણ ૧૦, ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થયો

ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી શરૂ કરાશે : ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચોથા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી અને બીજા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૨૮ માર્ચથી હશે

 Board Examination Time Table For SSC and HSC General Stream 2016

 Board Examination Time Table For 2nd and 4th Semester 2016

Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016
ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે CCC વગર અટકાવી ના શકાય તે બાબતનો ગુજરાત હાઇકોર્ટ તા 8/01/16 ચુકાદો આવે છે
વધુ માહિતી માટે ચુકાદાની કોપી માટે નીચેની લીંક પર જાઓclik here P D F from babubhai patel


 
GUJARAT UNIVERSITY CCC Exam 4000 Candidates List Exam Date : Start From 23 January 2016પી.ડી.એફ. અહીં કિલક કરો


Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016


New શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(LC) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત  
New HSC વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર 1 અને 3 ની ગુણ ચકાસણી, દફતર ચકાસણી, નામ સુધારા અંગેની માર્ગદર્શિકા અને ફોર્મ
 ઘોરણ ૧૧ વિજ્ઞાનપ્રવાહના બીજા સેમેસ્ટરમા વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી કરવા બાબતે વધુ વિગત માટે અહીં કિલક કરો પી.ડી.એફ.

New બોર્ડની સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૬ની નવી મતદાર યાદીના પત્રક -૭ માં સુધારા બાબત

 ખેલ મહાકુંભના રજીસ્ટ્રેશનની મુદત વધારવા બાબતclik here

 નવી વધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કાયમી પેશન ખાતા નબર મેળવવાની દરખાસ્ત બાબત clik here P D F
 
ધો.૧૦ ગુજરાતી વિષયના દુરદર્શન પર પ્રસારિત થનાર પ્રોગ્રામ બાબત CLIK HERE PDF

 HSC Science Semester II & IV Student Examination Fees 2016
 માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધમિક શાળા શિક્ષકોને નવું પગાર ધોરણ લેવા માટે હિંદીની જરૂર નથી તે બાબતનું પ્રમાણપત્ર આપવાનો DEO બનાસકાંઠા નો તા ૬/૦૧/૧૬ નો પરિપત્રPDF clik here
ઉપરના પરિપત્રમાં નાણા વિભાગ જ પરિપત્ર ના પેરા ૩(૯)નો ઉલ્લેખ કરેલ છે તેનો નાણાં વિભાગનો ૧૬/૦૮/૯૪ પરિપત્ર માટે નીચેની લિંક પર જાઓ કોઈ કામ આવી શકે p d f clik here


pdf hindi mukti no paripatr clik here

SBI CHALLAN FOR HSC SCIENCE SEMESTER EXAM RECHECKING

ધોરણ -૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતાંવિધાર્થીઓને આપવામાં આવતા મફત પાઠ્યપુસ્તકપુસ્તક રેકર્ડ નિભાવવા બાબત  clik here 

સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ઓકટો-૨૦૧૫ ની ગુણપત્રકો બાબતclik here p  f
सातम पगार पंच नी माहिती गुजरती અહી કિલક કરો

50 વર્ષ ની ઉમર નાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારિયો ને સી.સી.સી. કમ્પ્યુટર ની પરીક્ષા ની મુક્તિ તારીખ ; ૨/૧/૨૦૧૬ નો પરિપત્ર clikhere page -1

page -2  50 વર્ષ ની ઉમર નાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારિયો ને સી.સી.સી. કમ્પ્યુટર ની પરીક્ષા ની મુક્તિ તારીખ ; ૨/૧/૨૦૧૬ નો પરિપત્ર clik here p d f
જ્ઞાન પરબ પી.ડી.એફ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬
 
ધોરણ-૧૦ માં ઉપયોગી નકશા પી.ડી.એફ. ફોરમેટ અહી કિલક કરો
રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચુકવવા બાબતPDF clik here GR 1 /1 / 2016સીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમાં ફિક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબતClik here P D F
 ઉચ્ચતર માધ્યમિકશિક્ષક  સંધ ની સરકાર માં રજૂઆત CLIK HERE P D F

પેજ- ૨ પી.ડી.એફ CLIK HERE 


ઉચ્ચતર માધ્યમિકશિક્ષક  સંધ ની સરકાર માં રજૂઆત
ધોરણ  ૯ થી ૧૨ ના સળંગ એકમ ની  રજૂઆત CLIK HERE પેજ-૧

પેજ -૨ CLIK HERE 
પ્રવાસી શિક્ષકો ની ભરતી કરવાનો સરક્યુલર અહી કિલક કરો પી.ડી. એફ. 
તાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેclik here
 સળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબતclikhere
 બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબતcircular clik here

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા બાબclik here P D F

 પ્રવાસ મંજુરીની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબતclikhere
 વર્ગ-૩ નાં કર્મચારીઓના ખાતાકીય પરીક્ષા કાર્યકમ બાબતclik here
વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેસ્ટર-૩ ઓક્ટોબર-૨૦૧૫ પરિણામ બાબત
New બોર્ડની સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૬ની નવી મતદાર યાદી તૈયાર કરવા બાબત
New Press Note for Semester III Oct 2015 Examination Result
સરાસરી હાજરી તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૫ પરિપત્ર
गुजरात सरकारके शिक्षण विभाग ने धोरण 9 से 12 में वर्ग दिठ सरासरी  संख्या कम करने का ठराव 17 डिसेम्बर 2015 को किया हे.

इस ठराव के मुताबिक अब शेहरी विस्तार में प्रथम वर्गदीठ विध्यार्थी की संख्या 40 और दुसरे वर्ग की विध्यार्थी की संख्या 30 होनी चाहिए.ग्राम्य विस्तार में प्रथम वर्गदीठ विध्यार्थी की संख्या 40 और दुसरे वर्ग की विध्यार्थी की संख्या 20 होनी चाहिए.गुजरात सरकारके शिक्षण विभाग द्वारा किया गया ठराव निचे दिया गया हे.CLIK HERE P D F

गुजरात सरकारके शिक्षण विभाग ने धोरण 9 से 12 का सरंग एकम का ठराव 17 डिसेम्बर 2015 को घोषित किया हे.

इस ठराव के मुताबिक अब धोरण 9 से 12 में प्रति क्लास 2 शिक्षक का प्रमाण रहेगा.गुजरात सरकारके शिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया ठराव निचे दिया गया हे.clik here P D F
JEE (Main) websitew.jeemain.nic.inThe online application process will start from 1stDecember, 2015 onwards.The last date for application is 31 December, 2015. The eligibility criteria for JEE (Main) & JEE Admission Notice
સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક(Higher Secondary) શાળાશિક્ષણ સહાયક ભરતી (ગુજરાતી માધ્યમ)
 http://gserb.org/
ઉમેદવારો ને ફાળવવામાં આવેલા સંબંધિત જીલ્લામાં શાળા પસંદગી અંગેનો કેમ્પ તારીખ 09-12-2015 અથવા તારીખ 10-12-2015 ના રોજ નિયત કરી, સંબંધિત જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.
 DEO List
 જિ.પી.એફ. વ્યાજના દર  CLIK HERE P D F
રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી મારફત કરવા બાબત CLIK HERE P D F

 બિન સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં મહિલા શિક્ષણ, વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસુતિ રજા બાબત CLIK HERE P D F

રજા પ્રવાસ/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત CLIK HERE

  કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC ની પરીક્ષાની કામગીરી/આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સીટીઓને સોંપવા બાબતCLIK HERE P D F

 ફાજલ શિક્ષકોની સિનીયોરીટી યાદી....ફાજલ યાદી....download-circular XL

 વિષયવાર શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાનું પત્રક....ખાલી જગ્યાdownload-circula P D F

 અગત્યનું : ફાજલ/વધ યાદી મા. અને ઉ.મા. વિભાગની ખાલી જગ્યા તેમજ વધ/ફાજલ શિક્ષકોની સિનીયોરીટી યાદી ચેક કરવા બાબત..download-circular P D F

પાસ શાળા માંથી ઓનલાઈન ઇસ્યુ કરવા બાબતપરિપત્download-circular P D F
 http://www.khelmahakumbh.org/ clik here

BREAKING NEWS :- GTU CCC DECEMBER MONTH EXAM MORE CANDIDATES LIST DECLARE CLIK HERE P D F

 રજા પ્રવાસ રાહત રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી મારફત કરવા બાબતclik here P D F

મહેકમ ની માહિતી બાબતેdownload-circular.
સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમ બાબત.CLIK HERE P D F
RMSAઅંતર્ગત ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના આર. પી.ઓને તાલીમ માટે મોકલવા બાબત clik here p d f

ઉચ્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રંથપાલ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબતCLIK HERE P D F

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ નું ગ્રાન્ટ એસેસમેન્ટ P D F CLIK HERE


New Affidavite for Private student


તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા (પાંચમા પગાર પંચ સંદર્ભ) 23 - 10- 2015  no new  GR P D F CLIK HERE P D F
 રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંકોનો ફીક્સ પગાર સુધારવા G .R CLIK HERE P D F


વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે તહેવાર પેશગી મંજુર કરવા બાબતclik here P D F

 भारत सरकार द्वारा केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को दिपावली के त्यौहार निमित बोनस की घोषणा 16 ओकटोम्बर 2015 के रोज की गई हे.ज्यादा जानकारी के लिए निचे दिया गया भारत सरकार द्वारा घोषित सूचना पत्र clik here p d f

http://sscexamreg.gseb.org/

भारत सरकार द्वारा केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को दिपावली के त्यौहार निमित बोनस की घोषणा 16 ओकटोम्बर 2015 के रोज की गई हे.ज्यादा जानकारी के लिए निचे दिया गया भारत सरकार द्वारा घोषित सूचना पत्र clik here p d f

New BISAG માધ્યમથી તજજ્ઞ પાઠો આપવા બાબત
New HSC 1st Semester Examination time table 2015

New HSC 3rd Semester Examination time table 2015

New બંધ થયેલ શાળાઓના Index no. રદ કરવા બાબતે


New Press note for SSC and HSC (General) Students Examination Registration 2016

New SSC અને HSC વિદ્યાર્થીઓનાં આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવાની તાલીમ માટે
HTAT_Final_Key.HTAT..Final_Key.pdf


HTAT_Final_Key.HTAT..Final_Key.pdf
  HTAT Resultclik here

 HTAT Answer Key

http://cmkanyanidhi.org.in/index.html
ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો, ૨૦૦૯ અન્વયે અનુસૂચિ-ગ અદ્યતન બનાવવા માંગેલ માહિતી મોકલવા બાબત clik here P D F

 તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબતCLIK HERE P D F
ચાલુ નોકરી એ અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને ૪ ના કર્મચારીઓને ઉચ્ચક વેતન આપવવા બ્બબ્ત. જી.આર. -------૧ 
 પેજ-૨       
પેજ-૩
લાયબ્રેરી પુસ્તક સહાય NAVSARI D E O PD F CLIK HERE

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો, ૨૦૦૯ અન્વયે અનુસૂચિ-ગ અદ્યતન બનાવવા માંગેલ માહિતી મોકલવા બાબતDate .09-Oct-2015clik here G R. P D F

તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણાCLIK HERE G.R PDF 
 આચાર્યોની બેઠકશૈક્ષણિક/વહીવટી સુધારણા આચાર્યશ્રી,તમામ ગ્રાન્ટેડ /નોન ગ્રાન્ટેડ /માધ્યમિક /ઉ.માધ્યમિક શાળાઓ જિ.નવસારીમાટે આચાર્યોની બેઠક બાબત.p d f clik here

 આચાર્યશ્રી,તમામ ગ્રાન્ટેડ /નોન ગ્રાન્ટેડ /માધ્યમિક /ઉ.માધ્યમિક શાળાઓ જિ.નવસારીયુવામતદાર મહોત્સવ -૨૦૧૫ બાબતdownload-circula p d f

 વિજ્ઞાન અને અગ્રેજી ભાષા પ્રદશન યોજવા બાબત/download-circular. p d f


વર્ગ ઘટાડા અને સુનાવણી આદેશ વર્ગ ઘટાડા અને સુનાવણી કાર્યક્રમ બાબત. download-circular.P D F


રજીસ્ટર્ડ થયેલી સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં (ગુજરાતી માધ્યમ) શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૪ મેરીટ યાદી  

����BRECKING NEWS:- GTU HAS DECLAREDList of Candidates whose exam in October 2015 Exam,GTU દ્વારા તાજેતરમાં CCC પરીક્ષા માટે ઓક્ટોબર મહિનામાં લેવાનાર પરીક્ષા માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોનું લિસ્ટ મુકાયું છે.જે ૨૪૦ પેઇજનું છે. આમાં આપણું નામ છે કે નહી તે શોધવું જરા અઘરું લાગે.-પણ તમારે બધા પેજ વાંચવાની જરૂર નથી,
Computer /Laptop માં આ ફાઇલ ખોલી  Ctrl + F દબાવજો એટલે ઉપર Search નું ઓપ્શન મળશે.એમાં તમારૂ નામ લખી Enter આપશો.એટલે આખી યાદીમાં આ નામ જ્યાં પણ હશે તે દેખાશે.આ નામના અન્ય ઉમેદવારો હશે તો પણ દેખાશે.
જો એ નામ તમારૂ ન હોય તો ફરી Enter આપશો.એમ Enter આપતા જ રહેવું.
(Full Name Lakhvani Jarur nathi ,Surname k Name pan Chale )


����Clik here P D F

 કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના બાબતની સંકલિત સૂચનાઓ D/ 30 / 09 / 2015 no new G R Clik here PDF
New Press note For Prayogik Examination

 વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ વર્ગ ઘટાડા સુનાવણી કાર્યક્રમવર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં વર્ગ ઘટાડા ના કારણે વધમાં થતા શિક્ષકો /શિક્ષણ સહાયકોની સુનાવણી કાર્યક્રમclik here P D F

 ભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત.CLIK HERE P D F 
  તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબતCLIK HERE P D F
 BAOU B.Ed And Sp.B.Ed. Exam 2015 Time Table And Centers List out now...CLIK HERE P D F

http://www.baou.edu.in/assets/downloads/center_list_dec__bed_2015.pdf 

 પ્રોવિઝનલ આન્સર કી - HTAT-2015
Htat answer key linkHTAT KEY Clik here

PRESS NOTE FOR HSC SCIENCE EXAM TIMETABLE CHANGESci..sem..1 & sem 3 clikhere
गुजरात:
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की घषणा।
➡ प्राथमिक के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी फ्री में किताबे।
➡ सरकारी नोकरी में 5 साल की वयमर्यादा में सभी वर्गो के लिए छुटछाट।
➡नये सत्र से 300 मेडिकल सीटो में बढ़ोतरी।
➡अंजिनियरिंग और 12 सायन्स में 90% के ऊपर लाने वाले छात्रो को सहाय।
➡स्पिपा में 500 सीटो की बढ़ोतरी।
➡ प्राइवेंट कॉलेज में सरकारी कॉलेज की तर्ज पर फॉर्म भरने की फीस।
➡2017 में 600 मेडिकल सीटो की बढ़ोतरी।
➡ राज्य कौशल्यवर्धन के लिए हर साल 700 करोड़ का खर्च।
➡ मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रो के लिए हॉस्टल में रहने के लिए 1200₹ की हर महीने सहाय।
➡ सभी योजनाए इसी साल से अमलमें।
CCC EXAM HALL TICKET IS ISSUED clik here

Notice Displayed Status is only for the form received at GTU.પ્રદર્શિત સ્થિતિ GTU ખાતે મળેલ ફોર્મ ની છે.Enter Application number and Get Status of form.એપ્લિકેશન નંબર દાખલકરો અને ફોર્મની સ્થિતિ મેળવોclik here

TET-2 Final Answer Key

  TET-2 Resultclik here

MDM Gujarat District Project Co-ordinator and MDM Supervisor Merit List 2015 Declared CLIK HERE PDF

Maswar Abhyaskram માસવાર અભ્યાસક્રમ અહી કિલક કરો
 मास वार वार्षिक आयोजन १ थी८ अही किलक करो न्यू

MDM Gujarat 349 District Project Coordinator & MDM Supervisior Recruitment 2015 : (Starts from 05.08.2015) Details | Apply Online last : 14-08-2015


ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અસ્ને વર્ગ-૨ના અધિકારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ(Performance Appraisal) દાખલ કરવા બાબતપી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો

 ખાનગી અહેવાલ સમયસર લખવા તથા સમીક્ષા કરવા બાબતPDF Clik here