શિક્ષણ માહિતી py

નેશનલ કેડેટ કોરશિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
  link:-http://gujarat-education.gov.in/ncc/Default.aspx?id=50&lg=gj
  [2]  ENGLISH :-http://gujarat-education.gov.in/ncc/Default.aspx?id=50&lg=en
jayantjoshi.wahgujarati.com/content/page/26/119/93/11.html