સરકારી ઠરાવો માટે અહી  ક્લિક કરો http://gujarat-education.gov.in/education/e-citizen/government-resolutions-guj.htm