માધ્યમિક શિક્ષકો

   
     

     

 
(આ ૦૭-૦૫-૨૦૧૨ ના રોજ માધ્યમિક શિક્ષકો માટે લેવાયેલી TAT (Teachers Aptitude Test) પરીક્ષાના બધા માટે કોમન પેપરમાં પુછાયેલા પ્રશ્નોના સંભવિત જવાબો છે.)
 
                 LINK
http://gujarat-tat-2011.blogspot.in/2012/05/paper-solution-for-gujarat-tet-exam-for.html