સર્વગ્રાહી મુંલ્યાંકન પરિણામ ધોરણ ૧૦ નો પ્રોગ્રામ

સર્વગ્રાહી મુંલ્યાંકન પરિણામ ધોરણ ૧૦ નો પ્રોગ્રામ
ક્લિક કરોhttp://jayantjoshi.wahgujarati.com/fck/imagesfile/SCE%20STD%2010(1).xls

ધોરણ - ૧૦ શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન વિશેની માહિતી 

 નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો


ટેટ અને ટાટ  સાહિત્ય નીચે ની લીંક પર ક્લિક કરો

http://ssi.com.wahgujarati.com/category/124/69.html

 ઓનલાઈન ઈજાફા અંતર્ગત 

 પ્રાથમિક શિક્ષકોને મળવાપાત્ર રજાઓ વિશેની માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો.