ધોરણ -10 અને ધોરણ-12 [સામાન્ય પ્રવાહ] નો માર્ચ-2013 નો પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ

ધોરણ -10 અને ધોરણ-12 [સામાન્ય  પ્રવાહ] નો  માર્ચ-2013 નો પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ
 નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો
http://gseb.org/gseb/Portal/News/487_1_Examination%20program%20for%20rest.pdf

************************************************************************
************************************************************************
વિજ્ઞાન પ્રવાહ નો બીજું તથા ચોથા સેમેસ્ટર નો પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ
 નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો
http://gseb.org/gseb/Portal/News/486_1_Examination%20program%20for%202nd%20and%204th%20semester.pdf
 ************************************************************************
**************************************************************************
Newએસ.એસ.સી પરીક્ષા માર્ચ -૨૦૧૩ની પ્રવેશિકા ચકાસણી પત્રક વિતરણ અંગે. 
  NewRMSA - શિક્ષક સજ્જતા - આર.પી. અને શિક્ષક તાલીમના હાલના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર બાબત ..


New Examination program for 2nd and 4th semester
New Examination program for March- 2013
========================================================

રાજ્ય મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્રીઓને વિભાગોની ફાળવણી[PDF FILL]
http://www.gujaratinformation.net/downloads/pressreleases/Gandhinagar/18456.pdf 
===============================================================
GPF Advance withdrawal form  
Application for GPF final withdrawal(Non-Gazzetted)   
 Application for GPF final withdrawal(Gazzeted officers)

================================================રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનપંચ
http://www.knowledgecommission.gov.in/gujrati/focus/medical.asp