****LAST UPDATE : 23- जान्युआरी - 2017 {सोमवार}****

ર૫મી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાના 'રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ'ની ઉજવણી કરાશેધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ પરીક્ષા ફેરફાર નો પરિપત્ર 

પરિપત્ર જુવો નીચેની લિંક પર  કિલક કરો