****LAST UPDATE : 23- जान्युआरी - 2017 {सोमवार}****

ર૫મી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાના 'રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ'ની ઉજવણી કરાશે

7th Pay Commission Projected Pay Scale

  સાતમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2016ને દિવસે અમલમા આવશે. છઠ્ઠું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2006ના દિવસે અમલમાં આવ્યું હતું અને પાંચમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 1996 અને ચોથું 1 જાન્યુઆરી, 1986ના દિવસે અમલમાં આવ્યું હતું.    સાતમાં પગારપંચ ની ભલામણો [અહી કિલક કરો ]