ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
 બુથ લેવલ ઓફિસર (બી.એલ.ઓ.) તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ (પ્રાથમિક,માધ્યમિક,ઉચ્ચતર માધ્યમિક તેમજ કોલેજના) શાળા/કોલેજના શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત

Important Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)

 યોગ્યતા પ્રમાણ પત્રક મેળવવા બાબત...
"DUPLICATE MARKSHEET" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો."DUPLICATE CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
"MIGRATION CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
ATTESTED FORM" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના કર્મચારી ઓં ની ફરજો અહી કિલક કરો [પી.ડી.એફ.]