ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

 ડાઉનલોડ થયેલ ફાઈલ ખોલવા માટે ના પાસવર્ડ માં તમારો  પોસ્ટલ પીન કોડ નંબર નાખો

Gujarat University Admit Cards (External Students BA-Sem3 

13-Admit_Cards_B_A_Sem3_(External)_Nov-2013

01-Admit_Cards_REGULAR_Students_ALL