ગુજરાતી ભાષા -વિવેક પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો  

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

 સરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC/CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે. માન્ય કેન્દ્રની યાદી પણ શામેલ છે. clik here PDF FORMET

 School and teacher Time Table with workload calculation