પ્રવાસી શિક્ષકો ની ભરતી કરવાનો સરક્યુલર અહી કિલક કરો પી.ડી. એફ. 
તાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેclik here
 સળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબતclikhere
 બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબતcircular clik here

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા બાબclik here P D F