ઉચ્ચતર માધ્યમિકશિક્ષક  સંધ ની સરકાર માં રજૂઆત CLIK HERE P D F

પેજ- ૨ પી.ડી.એફ CLIK HERE