ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે CCC વગર અટકાવી ના શકાય તે બાબતનો ગુજરાત હાઇકોર્ટ તા 8/01/16 ચુકાદો આવે છે
વધુ માહિતી માટે ચુકાદાની કોપી માટે નીચેની લીંક પર જાઓclik here P D F from babubhai patel


 
GUJARAT UNIVERSITY CCC Exam 4000 Candidates List Exam Date : Start From 23 January 2016પી.ડી.એફ. અહીં કિલક કરો


Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016


New શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(LC) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત  
New HSC વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર 1 અને 3 ની ગુણ ચકાસણી, દફતર ચકાસણી, નામ સુધારા અંગેની માર્ગદર્શિકા અને ફોર્મ