****LAST UPDATE : 22 - फेब्रुवारी - 2018 ( गुरुवार)

Click Here to go GSEB Board WebsitePress Note for GUJCET Examination 2018

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સાતમા પગાર પંચના પે મેટ્રિકમાં ફેરફારપે મેટ્રિક લેવલ 13 મા ફેરફારPDF CLIK HERE
Download Income Tax Calculator 2015-16 CLICK

 પ્રવાસીશિક્ષકો ની તાસ ની ફાળવણી મહેસાણા જીલ્લો અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ

Teacher Registration confirm નહિ કરેલ શાળાઓનું લીસ્ટ

સુરત જીલ્લા વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ નાં પગાર ડેટાનાં કોમ્પ્યુટર વહીવટી ખર્ચના નાણા જમા કરવા બાબત.P D F CLIK HERE
નવસારી  જીલ્લાતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ એક પણ ક્લાર્ક નથી તેવી શાળાઓની માહિતી બાબતP D F CLIK HERE

प्रवासी शिक्षको नी भरती नो पत्रको पी.डी.एफ. अही किलक करो