** મહત્વની માહિતી તમામ સી.પી.એફ. ઉપયોગકર્તા માટે..
 **PRAN નંબર નાં આધારે CPF NUMBER (PPAN NUMBER) મેળવો.
** CPF નંબર (PPAN NUMBER) ને આધારે NE PRAN નંબર મેળવો.
** તમારા CPF નંબરને આધારે પ્રાણ કીટ ક્યારે આવશે?ક્યાં કુરિયારમાં આવશે તેની પુરી માહિતી મેળવો...વધૂ માહિતી માટે નીચેની લિંક પર.https://cra-nsdl.com/CRA/pranCardStatusInput.do  

પુરક પરીક્ષા ધોરણ ૧૨ણી રસીદ તથા સેમ.૨ ના ગુણપત્રકો તા.૦૪/૦૭/૧૬ના વિતરણ અંગે.