LAST UPDATE : 15 - JANUARY - 2019 { मंगलवार}


24/08/2017

 सातमा पगार पंच न पत्रको वडोदरा अही किलक करो पी डी एफ
7 PAY વડોદરા કેમ્પ નો પરિપત્ર

7 પે પત્રક પંચમહાલ અહી કિલક કરો P D F
 પંચમહાલX L SEET 7 PAY


7th Pay Fixetion & Pay Difference Calculator Excel File

Download: clik here

પંચમહાલતાલુકા કક્ષાનું ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન તા-૬/૦૯/૨૦૧૭

જીલ્લા કક્ષાનું ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
તા-o૪/૧૦/૧૭ થી તા- ૦પ/૧૦/૧૭
સ્થળ: મોડલ સ્કૂલ-કાંકરી, શહેરાવધુ માહિતી માટે અહી કિલક કરો P D F