પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા-૨૦૧૭ માટેની હોલટીકીટ PRINT HALL TICKET પર ક્લીક કરી આવેદનપત્રનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર તથા શાળાનો ડાયસનંબર નાખી ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.હોલટીકીટ માટે અહી કિલક કરો