બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને e- PAYMENT માટે IFMS ઉપર ઓન લાઈન કરવા માટે કાર્યવાહી બાબતનવસારી પરિપત્ર CLIK HERE P D F

ધોરણ-૯ ( નવા અભ્યાસક્રમ તાલીમ ગણિત -વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી) પરિપત્ર CLIK HERE P D F